Controversatul proiect al Guvernului

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003

privind Codul Fiscal

Întrucât nivelul veniturilor bugetare a fost profund afectat de criza economică şi financiară,

pentru realizarea unui echilibru între nivelul veniturilor şi al cheltuielilor, corelat cu obiectivele macroeconomice,

datorită necesităţii implementării unor măsuri de lărgire a bazei de impozitare, precum şi de majorare a unor impozite în domeniul impozitelor directe şi în domeniul impozitelor şi taxelor locale,

            ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative creşterea deficitului bugetar,

            În temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. 1.      La articolul 11 după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13) cu următorul cuprins:

˝(13) Autorităţile fiscale pot să reconsidere orice tip de contract/raport juridic încheiat între două persoane în cazul în care activitatea prestată în baza unui astfel de contract/raport juridic îndeplineşte condiţiile pentru a fi considerată activitate dependentă, aplicând principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.˝

 1. 2.      La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

            ˝(3) Impozitul plătit unui stat străin este dedus, dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi statul străin şi dacă persoana juridică română prezintă documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.˝

 1. 3.      Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

˝Art. 32

Pierderi fiscale externe

(1) Orice pierdere realizată printr-un sediu permanent situat într-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau este situat într-un stat cu care România nu are încheiată conventie de evitare a dublei impuneri, este deductibilă doar din veniturile obţinute de sediul permanent respectiv. În acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursă de venit. Pierderile neacoperite se reportează şi se recuperează în următorii 5 ani fiscali consecutivi.˝

 

 1. 4.      După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371 cu următorul cuprins:

˝Art. 371

Pierderi realizate printr-un sediu permanent din străinătate

(1) Pierderile realizate printr-un sediu permanent din străinătate, înregistrate până la 31 decembrie 2009 inclusiv, se recuperează potrivit prevederilor în vigoare până la această dată.

(2) Pentru anul 2010, pierderile realizate printr-un sediu permanent situat într-un stat care este stat membru al Uniunii Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau este situat într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, se determină luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate de la începutul anului fiscal.˝

 1. 5.      La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat alineatul (21) cu următorul cuprins:

            ˝(21) Venitul net anual dintr-o activitate independentă stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii normei de venit, înmulţit cu 12.˝

 1. 6.      La articolul 50, alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

˝a) o cheltuială deductibilă egală cu 20% din venitul brut;˝

 

 1. 7.      La articolul 50, alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

˝a) o cheltuială deductibilă egală cu 25% din venitul brut;˝

 1. 8.      La articolul 55, alineatul (3) după litera g) se introduce o nouă literă, litera h) cu următorul cuprins:

˝h) tichete cadou acordate potrivit legii;˝

 

 1. 9.      La articolul 55, alineatul (4), literele a1), a2), j), k) şi l) se abrogă.

 

10.  La articolul 55, alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

˝b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;˝

11.  La articolul 65, alineatul (2), literele a) şi c) se abrogă.

 

12.  La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

˝(11) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente   precum şi  cele la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate începând cu 1 iunie 2010 se impun cu o cotă de 16% din suma acestora., impozitul fiind final.

Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Virarea impozitului se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării  în cont.˝

13.  La articolul 67 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

˝(2) Veniturile sub formă de dobânzi realizate începând cu 1 iunie 2010 pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de către plătitorii de venit se efectuează la momentul plăţii dobânzii.Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de această natură, pe baza contractelor civile.˝

14.  La articolul 67, alineatul (21) se abrogă.

 

15.  La articolul 67, alineatul (3), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

˝(3) Calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din investiţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează astfel:

a) câştigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se impune cu o cotă de 10%, impozitul reţinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului reprezentând plata anticipată revine intermediarilor, societăţilor de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau altor plătitori de venit, după caz, la fiecare tranzacţie. Impozitul calculat şi reţinut la sursă se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Pentru tranzacţiile din anul fiscal contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei de impunere. Impozitul anual datorat se stabileşte de către contribuabil prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului net anual al fiecărui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5).

(…)

c) câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cotă de 10% la fiecare tranzacţie, impozitul reţinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz. Impozitul calculat şi reţinut, reprezentând plată anticipată, se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Pentru tranzacţiile din anul fiscal contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei de impunere. Impozitul anual datorat se stabileşte de către contribuabil prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului net anual al fiecărui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (7).˝

16.  La articolul 67, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

˝(11) La calculul câştigului net şi a impozitului aferent în cazul transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru anul 2010, se aplică următoarele reguli :

–          pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 mai 2010 se determină câştigul net aferent acestei perioade în funcţie de perioada de deţinere (365 de zile) şi se asimilează câştigului net anual;

–          pentru perioada 1 iunie 2010 – 31 decembrie 2010 se determină câştigul net aferent perioadei indiferent de perioada de deţinere şi se asimilează câştigului net anual;

–          câştigul net asimilat câştigului net anual se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate pe fiecare din cele 2 perioade ale anului 2010;

–          impozitul aferent câştigurilor nete aferente fiecăreia din cele 2 perioade se determină astfel:

 • pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 mai 2010  prin aplicarea cotelor de impunere de 1% şi respectiv 16% la câştigul net aferent perioadei, asimilat câştigului net anual;
 • pentru perioada 1 iunie 2010 – 31 decembrie 2010 prin aplicarea cotei de impunere de 16% la câştigul net aferent perioadei, asimilat câştigului net anual.

Pierderile nete aferente celor 2 perioade se reportează în anul următor.˝

17.  Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:

˝Art. 76

Stabilirea venitului net din premii

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.˝

18.  La articolul 77, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

˝(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului brut. Venitul brut reprezintă venitul realizat de către participanţi la jocuri de noroc de la orice organizator, potrivit legislaţiei în materie.˝

19.  La articolul 77, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

˝(4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.˝

20.  La articolul 83, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

˝(11) Declaraţia de impunere se completează şi pentru contribuabilii prevăzuţi la art.63, alin.(2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art.82, alin. (7).˝

 

21.  La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

˝(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual datorat este calculat de contribuabil, pe baza declaraţiei de impunere, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/câştigului net anual din anul fiscal.˝

22.  Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:

            ˝Art. 88

            Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente

            Persoanele fizice nerezidente, care desfăşoară activităţi dependente în România, sunt impozitate, potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu.˝

23.  La articolul 91, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

            ˝(2) Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

            a) se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi statul străin în care s-a plătit impozitul;

            b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de reprezentantul său legal ori prin reţinere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;

            c) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 41.˝

24.  La articolul 94, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (4) şi alineatul (5) cu următorul cuprins:

˝(4) Prevederile art. 49, alin. (21), art. 50, alin. (1), lit.a) şi alin. (2) lit.a) se vor aplica corespunzător începând cu 1 iunie 2010.

(5) Procedura de aplicare a prevederii alineatului (4) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.˝

25.  La articolul 115, alineatul (4) se abrogă.

 

26.  La articolul 116, alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

˝c) 25% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc, prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. p);

d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România, aşa cum sunt enumerate la art. 115.˝

27.  La articolul 116, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

˝(5) Pentru veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România, impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul certificatelor de depozit şi al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării.˝

28.  La articolul 117, literele a), c), f), i), k) se abrogă.

 

29.  La articolul 252, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

˝(1) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a) cu 30% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 100% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 200% pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.˝

30.  La articolul 298, alineatul (1) se introduce punctul 434  cu următorul cuprins:

˝434. Articolul 14, alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 28 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr.200 din 9 mai 2000.˝

Art. II – (1) Pentru aplicarea pct. 29 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale vor calcula diferenţele de impozit datorate pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2010 şi le vor comunica contribuabililor în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Contribuabilii care au achitat impozitul pe clădiri până la data de 31 martie 2010 şi au beneficiat de bonificaţia acordată în temeiul art. 255 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, vor datora diferenţa de impozit pe clădiri prevăzută la alin. (1) de mai sus.

Art. III – Prin excepţie de la dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu …………………….

          Art. IV – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează,

MINISTRU FINANŢELOR PUBLICE

Sebastian Teodor Gheorghe VLĂDESCU

 

 

Anunțuri
Published in: on Mai 27, 2010 at 12:24 PM  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://danmateiagathon.wordpress.com/2010/05/27/controversatul-proiect-al-guvernului/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLasă un comentariu

 1. On mai 27, 2010 at 11:14 AM titi Said:
  Domnule Agathon, sper ca pana la sfarsitul zilei sa faceti iar un tur de forta pe la toate televiziunile si sa va cereti scuze in fata industriei de IT. Dezinformarea de proportii pe care ati facut-o in aceasta dimineata la Realitatea TV da masura demagogiei care va caracterizeaza. Probabil din cauza periplului pe la televiziunii si a foamei de capital de imagine ati uitat sa va informati corect inainte de a anunta ca veniturile programatorilor vor fi impozitate. Rar mi-a fost dat sa vad un om atat de populist si in acelasi timp atat de inconstient. Fiecare pasare pe limba ei piere. Asa cum v-ati arogat merite false, batandu-va cu pumnul in piept ca dumneavoastra ati fi rezolvat problema IT-istilor (nimic mai fals, industria stie foarte bine cine a rezolvat aceasta problema), asa ar trebui sa va asumati gafa monumentala facuta prin postul de deasupra. Va recomand sa va retrageti din acest domeniu in care vreti sa intrati cu forta si sa va ocupati de palmieri, daca s-ar putea. v-ati facut singur un deserviciu imens in goana dupa imagine. Sectorul IT stie foarte bine la aceasta ora in ce eroare va alfati, si credeti-ma, nu veti avea acces in aceasta industrie orice ati face. Populismul si demagogia sunt singurele aspecte care va caracterizeaza.

  Răspunde
  On mai 27, 2010 at 11:32 AM danmateiagathon Said:
  Sunteti suparat degeaba sau, mai bine sus, nu degeaba, dar nu pe cine trebuie. Nu am nimic sa-mi reprosez cata vreme lupta mea pentru sectorul IT, prin Alianta Confederatiilor Patronale, a fost sincera, chiar daca am avut ieri surpriza sa vad ca intelegerea avuta cu Guvernul nu a fost respectata. Nu am renuntat nici acum, iar insistenta pe acest subiect nu tine de dorinta mea de popularitate, de care am deja parte. In plus, eram constient de riscurile implicarii intr-o asemenea disputa cata vreme decizia nu depine de mine. Imi pare rau ca nu aveti incredere in acest demers care nu este numai al meu, ci al tuturor Confederatiilor pe care le reprezint (9 confederatii si 5 asociatii de business)

  Răspunde
  On mai 27, 2010 at 11:35 AM titi Said:
  Ce nu intelegeti dumneavoastra domnule Agathon, sau nu vreti sa intelegeti, este ca a fost ELIMINAT PERICOLUL IMPOZITARII VENITURILOR PROGRAMATORILOR, dar se pare ca va este teama sau rusine sa recunoasteti ca ati dezinformat astazi o intreaga industrie. Mai clar, NU VOR FI IMPOZITATE VENITURILE PROGRAMATORILOR. Cum puteti sustine in continuare aceasta aberatie? Chiar asa dezinformat sunteti?


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: