EXPUNERE DE MOTIVE la legea restabilirii echilibrului bugetar

1

EXPUNERE DE MOTIVE

LEGE

privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

SecŢiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaŢiei actuale

Programul cuprinzător anti-criză susŢinut de Fondul Monetar InternaŢional,

Uniunea Europeană si Banca Mondială reprezintă pentru România mecanismul care va

conduce la normalizarea condiŢiilor financiare menite să inverseze dezechilibrele

economice si să pregătească redresarea economică.

În pofida unor usoare îmbunătăŢiri a stării economice, condiŢiile financiare s-au

dovedit a fi mai dificile decât s-a anticipat iniŢial, activitatea economică din România

înregistrată în ultimele luni fiind în continuare marcată de recesiune, atât din cauza cererii

interne reduse cât si a unei revenirii lente a partenerilor comerciali ai României.

Astfel, conform ultimei evaluări realizată de Comisia europeană, activitatea

economică a României rămâne slabă si, contrar asteptărilor iniŢiale, cel mai probabil,

cresterea economică s-a menŢinut negativă în primul trimestru al anului 2010. Aceasta

reflectă în principal cererea internă slabă, precum si condiŢiile meteorologice nefavorabile

de la începutul anului 2010.

O îmbunătăŢire a cresterii economice este asteptată în a doua parte a anului 2010,

cu toate că incertitudinile de pe pieŢele externe rămân considerabile. Totusi, pentru întreg

anul 2010 se anticipează o crestere economică aproape de zero sau usor negativă, în

condiŢiile în care inflaŢia a scăzut de la 4,7% la sfârsitul anului 2009 la 4,2% la sfârsitul

lunii martie 2010, menŢinându-se în intervalul interior de inflaŢie stabilit cu Fondul

Monetar InternaŢional.

Până la sfârsitul anului 2010, se asteaptă ca inflaŢia să scadă în continuare la

aproximativ 3,75% datorită cererii interne slabe si implementării unei politici monetare

prudente. Redresarea mai slabă a cererii interne a diminuat importurile, prognozându-se

acum un deficit de cont curent de circa 5% din PIB pentru 2010, comparativ cu 5,5%

iniŢial.

Aceste date de natură financiară, precum si prognozele efectuate de autorităŢile

abilitate în domeniu conturează imaginea unei crize economice profunde, care poate

pune în pericol stabilitatea economică a României si, prin aceasta, ordinea publică si

siguranŢa naŢională.

De asemenea, din misiunea de evaluare efectuată de Serviciile Comisiei

împreună cu experŢii FMI si ai Băncii Mondiale în perioada 26 aprilie – 10 mai

2010, pentru a analiza progresele înregistrate în ceea ce priveste condiŢiile specifice

atasate transei a treia în valoare de 1,15 miliarde de Euro în cadrul programului de

asistenŢă financiară, a rezultat faptul că, în condiŢiile politicilor curente, Ţinta de deficit

fiscal pentru 2010, de 6,4% din PIB nu va putea fi îndeplinită, din cauza unor deteriorări

a condiŢiilor economice, a unor dificultăŢi în colectarea veniturilor si derapajelor pe partea

de cheltuieli. Guvernul României si-a asumat angajamentul de a lua măsuri compensatorii

suplimentare ce trebuie adoptate si implementate înainte de eliberarea de către

2

Comisie a celei de-a treia transe din împrumutul UE.

Măsurile suplimentare menŢionate mai sus se referă la:

o O reducere cu 25% a salariilor, sporurilor si altor plăŢi de natură salarială pentru

toŢi salariaŢii din sectorul public începând de la 1 iunie 2010;

o O reducere cu 15% a cuantumului indemnizaŢiilor acordate, în baza OrdonanŢei

de UrgenŢă a Guvernului nr.148/2005 privind susŢinerea familiei în vederea

cresterii copilului inclusiv a pensiilor si a alocaŢiilor de somaj. Programele

sociale ce nu sunt direcŢionate către grupurile dezavantajate ale societăŢii vor

contribui proporŢional mai mult la această reducere;

o O îngheŢare a pensionărilor anticipate începând cu data de 1 iunie 2010 si până

la intrarea în vigoare a legii de reformă a sistemului de pensii. Pensiile noi de

invaliditate vor fi acordate numai dacă acestea au fost în prealabil aprobate de

echipele de evaluare medicală din Ministerul Muncii;

De asemenea, se precizează faptul că, în cazul în care aceste acŢiuni nu sunt implementate

până în iunie 2010 sau nu conduc la consolidarea anticipată, vor fi implementate acŢiuni

suplimentare de majorare a veniturilor la buget, inclusiv măsuri de majorare a cotelor de

impunere, pentru a se elimina orice diferenŢă bugetară anticipată.

Aceste măsuri au fost asumate si prin Scrisoarea de intenŢie transmisă de Guvernul

României către Fondul Monetar InternaŢional în data de ….. mai 2010.

În acest context a fost elaborat prezentul proiect de Lege privind stabilirea unor

măsuri pentru îndeplinirea angajamentelor cu Fondul Monetar InternaŢional.

2. Schimbări preconizate

Prin proiectul de lege sunt stabilite următoarele măsuri de punere în practică a

obligaŢiilor asumate prin Memorandumul suplimentar de înŢelegere (al doilea addendum

la memorandumul de înŢelegere) între Uniunea Europeană si România si prin Scrisoarea

de intenŢie adresată Fondului Monetar InternaŢional:

A. Diminuarea cu un procent de 25% a cuantumului salariilor/soldelor (inclusiv

sporuri, indemnizaŢii si alte drepturi salariale), începând cu drepturile aferente lunii iunie

2010. Aceeasi reducere se aplică si asupra cuantumului drepturilor în natură

(reprezentând hrană, echipament si alte drepturi similare) de care beneficiază personalul

prevăzut la art.2 din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului

plătit din fonduri publice. Această diminuare, atât în cazul drepturilor salariale cât si în

cazul drepturilor în natură, se face comparativ cu drepturile stabilite la data de 30 aprilie

2010.

În situaŢia în care, prin diminuarea cu 25% rezultă o valoare mai mică decât

valoarea salariului minim brut pe Ţară, suma care se acordă este de 600 lei.

Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salarială:

a) Cuantumul drepturilor reprezentand salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si

in lei ale personalului trimis in misiune permanenta si respectiv temporara in

strainatate

b) Drepturile prevazute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997

privind Statutul personalului didactic

c) Cuantumul drepturilor specifice pentru activitatile desfasurate in institutiile de

aparare, ordine publica si siguranta nationala

d) Cuantumul compensaŢiei bănesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de

hrana si respectiv valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum si

3

valoarea financiară a drepturilor de echipament;

e) CompensaŢia lunară pentru chirie

Aceste prevederi nu se aplică însă, în cazul alocaŢiilor de hrană acordate

personalului încadrat în instituŢiile publice de apărare, ordine publică si siguranŢă

naŢională pe perioada participării la misiuni în teatrele de operaŢii

Totodată, trebuie să precizăm că toate aceste măsuri de constrângere se aplică

atât personalului bugetar, cât si personalului angajat în cadrul Bancii NaŢionale a

României, Comisiei NaŢionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a

Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Sumele rezultate prin reducerea acestor drepturi salariale pentru personalul

menŢionat, precum si pentru personalul din autorităŢile si instituŢiile publice finanŢate

integral din venituri proprii se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului

stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanŢelor publice în

termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

B. Stabilirea unor măsuri necesare asigurării sustenabilităŢii bugetului

asigurărilor sociale de stat, care vizează:

1. reducerea valorii punctului de pensie, astfel că la determinarea cuantumului

brut al pensiilor ce vor fi stabilite sau acordate începând cu data intrării în vigoare a

prezentei legi, valoarea punctului de pensie utilizată va fi de 622,9 lei

Totodată, începând cu drepturile lunii iunie, cuantumul brut al pensiilor

cuvenite sau aflate în plată, se diminuează cu 15%.

2. De asemenea, începând cu drepturile aferente lunii iunie 2010, se diminuează cu

15% cuantumul lunar al drepturilor bănesti cuvenite sau aflate în plată prevăzute de

legi speciale prin care se stabileste acordarea unor drepturi bănesti pentru unele categorii

de persoane.

3. În conformitate cu cele asumate prin scrisoarea de intenŢie adresată FMI si prin

Memorandumul suplimentar de înŢelegere între Uniunea Europeană si România sunt

adoptate o serie de măsuri prin care se reanalizează modalităŢile de acordare a

pensiilor anticipate.

Astfel, începând cu luna iunie 2010 si până la intrarea în vigoare a prevederilor

proiectului Legii privind sistemul unitar de pensii publice, în sistemul public de pensii,

precum și în sistemele de pensii neintegrate acestuia, nu se aplică dispoziŢiile legale

privind înscrierea la pensie anticipată si pensie anticipată parŢială.

Pentru a aduce situaŢia financiară pe termen scurt a sistemului sub un control mai

bun, precum si pentru a evita eventualele abuzuri care conduc la cresterea deficitului

bugetului asigurărilor sociale de stat, – fapt ce ar pune în pericol plata tuturor pensiilor – ,

se impune adoptarea de măsuri de restrângere a dreptului la cuantumului pensiilor

stabilite atât în sistemul public, cât si în cadrul sistemelor neintegrate acestuia.

În plus, se înregistrează o triplare anuală a numărului de pensionări anticipate,

ajungându-se în anul 2009, la cca. 115.000 de pensii anticipate parŢiale în plată.

De asemenea, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi nu se mai acordă

ajutoare sau, după caz, indemnizaŢii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea în

rezervă.

C. Stabilirea măsurilor necesare asigurării sustenabilităŢii bugetului asigurărilor

de somaj

4

Una dintre acŢiunile ce trebuie întreprinse înainte de virarea celei de-a treia transe

din împrumutul UE – prevăzută în Memorandumul suplimentar de înŢelegere între

Uniunea Europeană si România – în vederea reducerii cheltuielilor, se referă la „O

reducere cu 15% a tuturor prestaŢiilor sociale, inclusiv a pensiilor si a alocaŢiilor de

somaj.”

Pentru îndeplinirea acestor condiŢionalităŢi, prin prezentul proiect de lege se stabilesc

următoarele măsuri:

– reducerea cu 15% a cuantumului indemnizaŢiei de somaj. În acest sens proiectul

legii prevede că, începând cu drepturile aferente lunii iunie 2010, cuantumul

indemnizaŢiei de somaj aflat în plată la data intrării în vigoare a legii sau care se

stabileste sau se repune în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior

datei intrării în vigoare a prezentei legi, precum si drepturile bănesti care se acordă lunar

din bugetul asigurărilor pentru somaj în funcŢie de cuantumul indemnizaŢiei de somaj

(cum ar fi spre exemplu prime acordate somerilor care se angajează înainte de expirarea

perioadei de somaj, prima de încadrare la absolvenŢi sau prima de încadrare pentru

persoane care se angajează la o distanŢă mai mare de 50 km de locul de domiciliu), se

diminuează cu 15%.

– Abrogarea prevederilor actelor normative care stabilesc acordarea – din bugetul

asigurărilor de somaj – de drepturi bănesti, inclusiv plăŢi compensatorii/venituri de

completare, în cazul concedierilor colective.

Această măsură este promovată din următoarele motive:

a. PiaŢa muncii continuă să fie influenŢată de efectele crizei economice si

financiare, care se manifestă inclusiv prin cresterea numărului de someri. Acest lucru

generează influenŢe financiare semnificative asupra bugetului asigurărilor pentru somaj si

dificultate în ceea ce priveste asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata

indemnizaŢiilor de somaj, cât si finanŢarea măsurilor active de stimulare a ocupării forŢei

de muncă.

b. De asemenea, în contextul situaŢiei economice dificile, a fost necesară

promovarea unor măsuri suplimentare care să conducă la stimularea creării de noi locuri

de muncă si ocupării somerilor si care să dea un semnal pozitiv angajatorilor pentru ca

acestia să opteze pentru menŢinerea forŢei de muncă în unităŢi (OUG nr. 28/2009, OUG

4/2010, OUG 13/2010). Adoptarea acestor măsuri a generat, de asemenea, un impact

considerabil asupra bugetului asigurărilor pentru somaj.

c. Pe de altă parte, prin Strategia Europa 2020 „Strategia Europeană pentru

crestere/dezvoltare inteligentă, eco-eficientă si inclusivă”, Comisia Europeană solicită

Statelor Membre cresterea ratei ocupării forŢei de muncă (la grupa de vârstă 20 – 64 de

ani) la o medie de 75% în 2020. IniŢiativa Comisiei Europene „Agenda pentru noi

competenŢe si locuri de muncă” are drept scop modernizarea pieŢei muncii în vederea

cresterii ratei ocupării si asigurării sustenabilităŢii modelelor sociale prin facilitarea

obŢinerii de noi competenŢe pentru a permite forŢei de muncă actuale si viitoare să se

adapteze noilor condiŢii si potenŢialelor schimbări în structura ocupaŢiilor, pentru a reduce

somajul si creste productivitatea muncii.

d. În vederea atingerii acestui obiectiv, este necesară translatarea fondurilor de la

măsurile pasive către cele active menite să asigure o mai bună corelaŢie între cererea si

oferta de forŢă de muncă si cresterea nivelului competenŢelor persoanelor disponibilizate

5

în vederea inserŢiei rapide a acestora pe piaŢa muncii.

Astfel, situaŢia prezentă impune cu prioritate promovarea unui set de măsuri care să

asigure protecŢia drepturilor tuturor somerilor, dar si asigurarea resurselor financiare

necesare pentru implementarea măsurilor active care să conducă la cresterea ocupării.

Astfel, după intrarea în vigoare a legii, persoanele disponibilizate colectiv ca

urmare a procesului de reorganizare si restructurare a societăŢilor cu capital de stat sau

majoritar de stat vor beneficia, ca toŢi ceilalŢi someri din România, numai de prevederile

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forŢei

de muncă, cu modificările si completările ulterioare

Proiectul legii prevede menŢinerea cu o diminuare de 15% a drepturilor deja

acordate prin actele normative care reglementează plăŢile compensatorii si veniturile de

completare doar pentru persoanele cărora li s-au stabilit deja aceste drepturi de protecŢie

socială, în cuantumul, pe durata si în condiŢiile stabilite de prevederile legale în vigoare la

data stabilirii respectivelor drepturi,

D. Stabilirea măsurilor necesare asigurării reducerii cheltuielilor de la

bugetul de stat

– în domeniul asistenŢei sociale.

Actualele presiuni interne si externe asupra sistemului de asistenŢă socială,

respectiv evoluŢia demografică, schimbările în structura familiei, dinamica negativă a

pieŢei muncii, precum si presiunile legate de reducerea cheltuielilor publice si lipsa

personalului de specialitate din sistemul de asistenŢă socială conduc la necesitatea

revizuirii sistemului.

În vederea reducerii cheltuielilor de la bugetul de stat în domeniul asistenŢei

sociale, proiectul legii prevede următoarele:

1. Diminuarea, cu un procent de 15%, a indemnizaŢiilor acordate în temeiul

art.1 din OUG nr.148/2005 privind susșinerea familiei în vederea creșterii copilului.

În cazul acestei ultime prestaŢii, în lege se precizează faptul că în cazul în care din calcul

rezultă un cuantum mai mic de 600 lei – cuantumul minim prevăzut de OUG nr.148/2005

-, se acordă 600 lei, Ţinând cont de faptul că cel mai larg segment de beneficiari ai acestui

tip de prestaŢie se încadrează la plafonul minim de 600 de lei.

De asemenea, în vederea realizarea unor economii suplimentare la bugetul de stat, la

data intrării în vigoare a legii se abrogă:

a) Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuŢi;

b) OrdonanŢa Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din OrdonanŢa

Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul

protecŢiei sociale;

c) Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea

familiei;

d) Art.25 si art.26 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările si completările ulterioare.

În legătură cu drepturile prevăzute în actele normative de mai sus, care sunt supuse

abrogării, prin lege sunt stabilite dispoziŢii tranzitorii în cazul nasterilor survenite până la

data intrării în vigoare a legii, precum si pentru căsătoriile încheiate până la această dată,

cazuri în care drepturile se stabilesc în condiŢiile actelor normative menŢionate mai sus si

pot fi solicitate la plată până cel târziu la data de 31 august 2010, urmând ca după această

dată drepturile să nu se mai acorde.

6

– alte tipuri de cheltuieli bugetare

Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi se reduc cu 25% si

următoarele tipuri de drepturi:

a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si

neclerical;

b) indemnizaŢia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr.45/2009 privind

organizarea si funcŢionarea Academiei de StiinŢe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-

Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si

industriei alimentare;

c) cuantumul indemnizaŢiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor

Academiei Oamenilor de StiinŢă din România si membrilor Academiei de StiinŢe Tehnice

din România.

Totodată, se reduc cu 15% si următoarele drepturi:

a) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Române

si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de StiinŢă din România;

b) ajutorul lunar pentru soŢul supraviŢuitor, acordată în temeiul Legea nr.578/2004

privind acordarea unui ajutor lunar pentru soŢul supravieŢuitor pensionar, cu modificările

si completările ulterioare

c) indemnizaŢia prevăzută de Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaŢiei de

merit.

d) indemnizaŢiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 Legea recunostinŢei faŢă de

eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŢiei române din decembrie

1989, precum si faŢă de persoanele care si-au jertfit viaŢa sau au avut de suferit în urma

revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, republicată, cu

modificările si completările ulterioare.

3. Alte informaŢii

În stabilirea condiŢiilor de aplicare a măsurilor menŢionate anterior, s-a urmărit

respectarea prevederilor constituŢionale ce consacră dreptul la muncă – art.41 din

ConstituŢie (inclusiv a componentei sale, dreptul la salariu), dreptul la pensie – art.47 din

ConstituŢie, precum si încadrarea strictă în marja de apreciere a statului în a stabili limite

exerciŢiului acestor drepturi – art. 53 din ConstituŢie.

SoluŢiile preconizate se integrează în interpretarea dată de Curtea

ConstituŢională si Curtea Europeană a Drepturilor Omului conceptelor de „ordine

publică” si „siguranŢă naŢională” si respectă principiul proporŢionalităŢii măsurii

restrictive în raport cu scopul legitim urmărit (Hotărârea CurŢii Europene a

Drepturilor Omului din 1 iulie 1967, în Corneliu Bârsan, ConvenŢia Europeană a

Drepturilor Omului – Comentariu pe articole – Vol. I Drepturi si libertăŢi, pag. 924).

SoluŢiile propuse prin prezentul proiect de act normativ vizează, în principal

continuarea procesului demarat la finele anului 2009 de reducere a cheltuielilor de

personal existente în cadrul autorităŢilor si instituŢiilor publice, precum si la nivelul

altor entităŢi publice, cum ar fi: regiile autonome, companiile naŢionale si societăŢile

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, autorităŢile administrative

autonome aflate sub control parlamentar, s.a.

Pentru promovarea acestor soluŢii, au fost atent considerate standardele

constituŢionale si convenŢionale in materia respectării drepturilor fundamentale, în special

7

a dreptului la muncă.

Dreptul la muncă (inclusiv plata salariului) este un drept expres menŢionat în

ConstituŢie, dar, in acelasi timp, un drept relativ, în înŢelesul dat acestui concept de Legea

Fundamentală si de ConvenŢia Europeană a Drepturilor Omului (drept al cărui exerciŢiu

poate fi supus unor restrângeri). Limitările aduse exerciŢiului acestui drept trebuie să

respecte exigentele art.53 din ConstituŢie, jurisprudenŢa instanŢei de contencios

constituŢional, precum si practica CurŢii Europene a Drepturilor Omului.

Măsurile restrictive prevăzute de capitolul III din proiect întrunesc condiŢiile

consacrate constituŢional si convenŢional:

– limitarea este prevăzută de lege (prezentul proiect);

– măsura restrictivă vizează exerciŢiul dreptului, iar nu substanŢa acestuia;

– restrângerea exerciŢiului dreptului are ca unic scop evitarea riscului iminent al

instabilităŢii economice a Ţării, instabilitate generată de un fenomen de criză

financiară mondială ale cărei dimensiuni nu au putut fi prognozate.

Potrivit jurisprudenŢei CurŢii ConstituŢionale, stabilitatea economică este subsumată

conceptului de siguranŢa naŢională, temei constituŢional pentru limitarea unor drepturi

consacrate de Legea Fundamentală.

Totodată, în considerarea prevederilor art.53 din ConstituŢia României, republicată,

prevederile prezentei legi se aplică pentru o perioadă definită de timp, respectiv, începând

cu drepturile aferente lunii iunie 2010, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010. Legea

prevede totusi faptul că pentur anul 2011 Guvernul va adopta si aplica acele politici

sociale si de personal care să asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate

ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a cheltuililor bugetare adoptate în cursul

anului 2010, în condiŢile Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a

personalului plătit din fonduri publice si a bugetului general consolidat.

SecŢiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

11 Impact asupra mediului concurenŢial si domeniului ajutoarelor de stat

Nu este cazul.

2. Impact asupra mediului de afaceri

Nu este cazul.

3. Impact social

Măsurile care se intenŢionează a fi adoptate prin prezentul proiect au caracter temporar si

vizează redimensionarea resurselor bugetului de stat consolidat în vederea

sustenabilităŢii acestuia, respectiv a menŢinerii în plată a prestaŢiilor suportat din

acesta, cu toate că acest lucru poate fi atins numai prin diminuarea procentuală a unor

drepturi.

Categoriile afectate de aceste măsuri temporare sunt:

– salariaŢii din sistemul bugetar;

– pensionarii;

somerii;

– unele categorii de beneficiari ai prestaŢiilor de asistenŢă socială;

8

– beneficiarii prevederilor unor legi speciale;

Cu toate că diminuările prevăzute de acest proiect determină un semnificativ impact

emoŢional asupra categoriilor afectate, efectul urmărit de punerea în aplicare a acestor

măsuri temporare este acela de asigurare, pe termen mediu si lung, a plăŢii acestor

prestaŢii, precum si de sustenabilitate a bugetului general consolidat.

4. Impact asupra mediului

Nu este cazul.

5. Alte informaŢii

Nu este cazul.

SecŢiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

Alte informaŢii

SecŢiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaŢiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act

normativ

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în

vigoare a proiectului de act normativ:

Acte normative în vigoare ce vor fi abrogate:

a) art.5 alin. (1) lit. k) din Legea nr.341/2004 a recunostinŢei faŢă de eroii-martiri si

luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŢiei române din decembrie 1989, precum si

faŢă de persoanele care si-au jertfit viaŢa sau au avut de suferit în urma revoltei

muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, cu modificările si

completările ulterioare;

b) art. 78 si art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj

si stimularea ocupării forŢei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

c) art. 12-14 din OrdonanŢa Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecŢie

socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor

unităŢi, unităŢilor si formaŢiunilor din compunerea Ministerului Apărării NaŢionale;

d) art 12 – 122 din OrdonanŢa de urgenŢă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria

de apărare;

e) alin (1) si (2) al art.2 din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecŢie

socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei NaŢionale a Pădurilor – Romsilva,

prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari;

f) art.7 si art.8 din OrdonanŢa de UrgenŢă a Guvernului nr. 116/2006 privind

protecŢia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate

ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăŢi naŢionale, regii autonome,

companii naŢionale si societăŢi comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a

societăŢilor comerciale si regiilor autonome subordonate autorităŢilor administraŢiei

publice locale;

g) art.7 si alin.(1) si (2) al art. 8 din OrdonanŢa Guvernului nr. 9/2010 privind

măsuri pentru diminuarea consecinŢelor restructurării si reorganizării unor societăŢi

9

naŢionale, companii naŢionale si societăŢi comerciale cu capital majoritar de stat din

domeniul feroviar.

h) Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuŢi, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1028 din 27 decembrie 2006;

i) OrdonanŢa Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din

OrdonanŢa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul

protecŢiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29

ianuarie 2010;

j) Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea

familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie

2006;

k) Art.25 si art. 26 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările si completările ulterioare.

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziŢii:

– Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea normelor metodologice pentru

punerea în aplicare a prevederilor art. III;

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaŢia comunitară în cazul

proiectelor ce transpun prevederi comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la

acest subiect

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale CurŢii de JustiŢie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative si sau documente internaŢionale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informaŢii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

SecŢiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. InformaŢii privind procesul de consultare

2. Fundamentarea alegerii organizaŢiilor cu care a avut loc consultarea precum si a

modului în care activitatea acestor organizaŢii este legată de obiectul proiectului de

act normativ

3. Consultările organizate cu autorităŢile administraŢiei publice locale, în situaŢia în

care proiectul de act normativ are ca obiect activităŢi ale acestor autorităŢi, în

condiŢiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a

structurilor asociative ale autorităŢilor administraŢiei publice locale la elaborarea

proiectelor de acte normative

4. Consultările desfăsurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor

interministeriale permanente

5. InformaŢii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a łării

10

c) Consiliul Economic si Social

d) Consiliul ConcurenŢei

e) Curtea de Conturi

6. Alte informaŢii

SecŢiunea a 7-a

ActivităŢi de informare publică privind elaborarea

si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăŢii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act

normativ

2. Informarea societăŢii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în

urma implementării proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sănătăŢii

si securităŢii cetăŢenilor sau diversităŢii biologice

Nu este cazul.

3. Alte informaŢii

Nu este cazul.

SecŢiunea a 8-a

Măsuri de implementare

Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităŢile

administraŢiei publice centrale si/sau locale – înfiinŢarea unor noi organisme sau

extinderea competenŢelor instituŢiilor existente.

2. Alte informaŢii

FaŢă de cele menŢionate, supunem aprobării prezentul proiect de Lege.

.

Ministrul Muncii, Familiei si ProtecŢiei Sociale

Mihai Constantin SEITAN

Avizat:

Ministrul FinanŢelor Publice Ministrul JustiŢiei

Sebastian Teodor Gheorghe VLĂDESCU

Cătălin Marian PREDOIU

Reclame
Published in: on Mai 27, 2010 at 1:50 PM  Lasă un comentariu  

The URI to TrackBack this entry is: https://danmateiagathon.wordpress.com/2010/05/27/expunere-de-motive-la-legea-restabilirii-echilibrului-bugetar/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: