EXPUNERE DE MOTIVE

 

Expunere de motive la LEGEA privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

SecŢiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaŢiei actuale

Avându-se în vedere evoluŢia crizei economice în anul 2009, precum si extinderea

acesteia în cursul anului 2010, se impune adoptarea de măsuri în vederea respectării

angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele

financiare internaŢionale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României,

pentru atingerea Ţintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2010.

Luându-se în considerare faptul că diminuarea dezechilibrelor existente si menŢinerea

deficitului bugetar în limite sustenabile creează premisele relansării economice, se impune

adoptarea unor măsuri cu caracter excepŢional, prin care să se continue eforturile de reducere a

cheltuielilor bugetare si în anul 2010.

Luarea acestor măsuri se impune pentru menŢinerea acordurilor cu organismele financiare

internaŢionale.

Neadoptarea acestor măsuri ar duce la pierderea acordurilor cu instituŢiile financiare

internaŢionale, cu consecinŢa creării unor dezechilibre macroeconomice de natură să ducă la

imposibilitatea relansării economice, precum si la cresterea excesivă a deficitului bugetar.

În urma analizei de detaliu a sistemului de pensii publice si a evoluŢiei acestuia prin

păstrarea structurii actuale în corelaŢie cu tendinŢele macroeconomice si demografice din

România, s-au conturat o serie de probleme majore, prezente si viitoare.

ApariŢia unor sisteme speciale de pensii publice care au introdus o serie de privilegii si

tratamente favorabile unor categorii profesionale, a condus la crearea unui decalaj urias între cea

mai mare si cea mai mică pensie plătită de stat.

ExistenŢa unor acte normative care reglementează organizarea si funcŢionarea diferitelor

sisteme de pensii de tip public în prezent, îngreunează în mod evident funcŢionarea sistemului de

pensii.

Adoptarea prezentei este asadar motivată de o serie de factori macro-economici si sociali,

asigurându-se, astfel, cadrul de reformă în următoarele direcŢii:

_ Asigurarea sustenabilităŢii financiare a sistemului de pensii publice.

_ Eliminarea discrepanŢelor privind contribuŢia la bugetul asigurărilor sociale si

inegalităŢile de alocare a resurselor pentru finanŢarea pensiilor publice.

_ Eliminarea legilor speciale de pensionare, care prevăd criterii diferite, mai

avantajoase, în favoarea anumitor categorii profesionale.

_ Armonizarea sistemului public de pensii naŢional cu practica europeană si cu

recomandările Uniunii Europene în domeniul pensiilor publice

_ Simplificarea legislaŢiei referitoare la pensiile publice.

Cu privire la recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data

intrării în vigoare a prezentei legi, nu se pune problema încălcării principiului neretroactivităŢii

legii, deoarece legea nu acŢionează pentru trecut, ci doar pentru viitor, urmând ca pensiile

recalculate să se plătească în noul cuantum de la data intrării in vigoare a legii.

De asemenea, nu este încălcat nici dreptul la un bun dobândit, dat fiind ca acest drept

2

vizează pensia ca forma de venit de înlocuire si nu cuantumul acesteia.

2. Schimbări preconizate

Întrucât, în prezent, există sisteme speciale de pensii publice care au introdus o serie de

privilegii si tratament inegal pentru unele categorii profesionale, s-a creat o diferenŢă uriasă între

cea mai mică pensie si cea mai mare pensie publică.

La 1 octombrie 2009, cea mai mică pensie a devenit 350 lei, în timp ce, cea mai mare pensie din

sistemele de pensii speciale depăseste 37.000 lei, adică este de peste 100 ori mai mare.

_ recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale aflate în plată la data intrării în

vigoare a prezentei legi, prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului

fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de utilizând algoritmul de calcul

prevăzut de legea nr.19/2000.

Cuantumul pensiei se determină prin înmulŢirea punctajului mediu anual realizat cu

valoarea punctului de pensie.

Pensiile recalculate se supun reglementărilor în vigoare privind pensiile publice, fiind

suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat

În termen de maxim 5 luni de la publicarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea

metodologiei de recalculare, toate pensiile aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei

legi, care au fost stabilite pe baza legilor speciale, vor fi recalculate, utilizând punctajele

determinate pentru toată perioada de activitate. Noul cuantum al pensiei, după recalculare, va fi

cel rezultat din înmulŢirea punctajului obŢinut cu valoarea unui punct de pensie în vigoare la data

finalizării procedurii de recalculare. Plata pensiei în cuantumul recalculat, se va face din bugetul

asigurărilor sociale de stat începând cu data încheierii procedurii de recalculare, conform

etapelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezenta lege.

Referitor la pensiile de invaliditate, urmează ca în termen de 30 de zile de la data intrării

în vigoare a legii, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protecŢiei sociale să se aprobe o

procedură privind încadrarea în grade de invaliditate.

Într-un interval de 3 ani de la data intrării în vigoare a procedurii de mai sus, Casa

NaŢională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin I.N.E.M.R.C.M., va organiza

verificarea încadrării în grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate aflaŢi în evidenŢă la

acea dată.

Necesitatea adoptării acestor măsuri rezidă din faptul că beneficiarii de pensii de

invaliditate reprezintă acum aproape 4,5% din forŢa de muncă, acest număr crescând rapid în

ultimii ani. Se anticipează că majorarea numărului de solicitări de pensionare va spori deficitul

bugetului de pensii din acest an cu peste 0,5% din PIB, acesta ajungând la peste 2,25% din PIB.

Pentru persoanele care, în perioade ulterioare datei de 1 aprilie 2001, conform legii, si-au

desfăsurat activitatea în condiŢii deosebite, condiŢii speciale sau alte condiŢii de muncă, si care

sunt beneficiari ai Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat si Legii nr. 179/2004

privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale poliŢistilor se acordă perioade

suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare

în condiŢii normale, după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiŢii deosebite de muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiŢii speciale de muncă.

c)12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiŢii de muncă asa cum sunt reglementate în

domeniul apărării naŢionale, ordinii publice si siguranŢei naŢionale;

Pentru persoanele care, în perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001, conform legii, si-au

desfăsurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I si a II-a de muncă, precum si cele

3

care au desfăsurat activitatea în condiŢii deosebite, condiŢii speciale sau alte condiŢii de muncă, si

care sunt beneficiari ai Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat si Legii nr. 179/2004

privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale poliŢistilor, beneficiază de

majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăsurat activităŢi în locuri încadrate în grupa a

II-a de muncă, potrivit legislaŢiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de

muncă încadrate în condiŢii deosebite, potrivit legii.

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăsurat activităŢi în locuri încadrate în grupa I

de muncă, potrivit legislaŢiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă

încadrate în condiŢii speciale, potrivit legii;

c) cu 50% pentru perioadele în care au desfăsurat activităŢi în locuri încadrate în alte

condiŢii de muncă potrivit legii.

De asemenea, în cazul pensiilor militare si a pensiilor de stat ale poliŢistilor si ale

funcŢionarilor publici cu statut special din sistemul administraŢiei penitenciarelor pentru

perioadele care constituie stagiu de cotizare si pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură

salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie

din perioadele respective.

Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare si contestare a pensiilor

recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr.19/2000, cu modificările si

completările ulterioare.

Pensiilor prevăzute la art. 2 din lege, li se aplică în mod corespunzător dispoziŢiile din

Legea nr.19/2000, cu modificările si completările ulterioare, care reglementează aceste categorii

de pensii.

3. Alte informaŢii

De asemenea, conform unei revizuiri recente a estimărilor Băncii Mondiale, în urma

consultărilor privind măsurile de reformă a legi pensiilor din România, se evidenŢiază că la

nivelul anului 2050, deficitul creat de cheltuielile cu pensiile din PIB, prin păstrarea

sistemului actual, va ajunge la cca.12% .

În prezent, în România, vârsta medie reală de pensionare este mult prea scăzută,

aceasta fiind de 54 ani si 7 luni, faŢă de vârstele standard de pensionare cerute de legislaŢia în

vigoare în ianuarie 2010, de 58 ani si 9 luni pentru femei, respectiv 63 ani si 9 luni pentru

bărbaŢi. Una dintre cauzele esenŢiale ale reducerii vârstei standard de pensionare o reprezintă

vârstele mult mai reduse practicate de actualele sisteme de pensii speciale, cum ar fi 50 de ani

pentru personalul navigant din aviaŢia civilă, 55 ani pentru militari si poliŢisti, 60 de ani pentru

magistraŢi si personalul auxiliar din tribunale si curŢi de apel

SecŢiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

11 Impact asupra mediului concurenŢial si domeniului ajutoarelor de stat

Nu este cazul.

2. Impact asupra mediului de afaceri

Nu este cazul.

3. Impact social

Măsurile care se intenŢionează a fi adoptate prin prezentul proiect se adresează tuturor

persoanelor beneficiare a unei pensii acordate în baza unei legi speciale, astfel:

a) pensiile militare de stat;

b) pensiile de stat ale poliŢistilor si ale funcŢionarilor publici cu statut special din

sistemul administraŢiei penitenciarelor;

4

c) pensiile de serviciu ale judecătorilor, procurorilor si judecătorilor, respectiv

magistraŢilor asistenŢi ai CurŢii ConstituŢionale;

d) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanŢelor

judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea;

e) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;

f) pensiile de serviciu ale funcŢionarilor publici parlamentari;

g) pensiile deputaŢilor si senatorilor;

h) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din

aviaŢia civilă;

i) pensiile de serviciu ale personalului CurŢii de Conturi;

Prezentul proiect vizează respectarea egalităŢii de tratament între toŢi participanŢii la sistemul

public de pensii, contribuabili si beneficiari, respectiv un tratament nediscriminatoriu în ceea ce

priveste drepturile si obligaŢiile prevăzute de lege;

4. Impact asupra mediului

Nu este cazul.

5. Alte informaŢii

Nu este cazul.

SecŢiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

Mil lei

Indicatori Anul curent Următorii 4

ani

Media

pe 5 ani

1 2 3 4

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus,

din care:

a) buget de stat, din acesta:

i) impozit pe profit

ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

i) contribuŢii de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus,

din care:

a) buget de stat, din acesta:

i) cheltuieli de personal

ii) bunuri si servicii

b) bugete locale:

i) cheltuieli de personal

ii) bunuri si servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

i) cheltuieli de personal

ii) bunuri si servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor

5

bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea

veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea

modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare

7. Alte informaŢii: dezechilibrul financiar al bugetului asigurărilor sociale de stat nu este un

fenomen apărut în anul 2009 sau 2010. Acest buget înregistrează încă din anul 2004 deficite

anuale „deja cronice”, în anul 2009 ajungând la cel mai mare deficit realizat, cu o valoare de cca.

1,5 miliarde euro, iar pentru anul 2010 fiind prevăzut un deficit de cca. 1,7 miliarde euro.

Alte informaŢii

SecŢiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaŢiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a

proiectului de act normativ:

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziŢii:

– Ordin al ministrului muncii, familiei si protecŢiei sociale pentru aprobarea procedurii încadrării

în grade de invaliditate, în vederea înscrierii la pensie de invaliditate (termen – 30 de zile de la

data intrării în vigoare a legii);

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaŢia comunitară în cazul proiectelor

ce transpun prevederi comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale CurŢii de JustiŢie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative si sau documente internaŢionale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informaŢii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

SecŢiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. InformaŢii privind procesul de consultare

2. Fundamentarea alegerii organizaŢiilor cu care a avut loc consultarea precum si a

modului în care activitatea acestor organizaŢii este legată de obiectul proiectului de act

normativ

3. Consultările organizate cu autorităŢile administraŢiei publice locale, în situaŢia în care

proiectul de act normativ are ca obiect activităŢi ale acestor autorităŢi, în condiŢiile

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor

asociative ale autorităŢilor administraŢiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte

normative

4. Consultările desfăsurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor

interministeriale permanente

5. InformaŢii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a łării

c) Consiliul Economic si Social

d) Consiliul ConcurenŢei

6

e) Curtea de Conturi

6. Alte informaŢii

SecŢiunea a 7-a

ActivităŢi de informare publică privind elaborarea

si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăŢii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act

normativ

2. Informarea societăŢii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma

implementării proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sănătăŢii si securităŢii

cetăŢenilor sau diversităŢii biologice

Nu este cazul.

3. Alte informaŢii

Nu este cazul

SecŢiunea a 8-a

Măsuri de implementare

Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităŢile

administraŢiei publice centrale si/sau locale – înfiinŢarea unor noi organisme sau

extinderea competenŢelor instituŢiilor existente.

2. Alte informaŢii

FaŢă de cele menŢionate, supunem aprobării prezentul proiect de Lege privind stabilirea unor

măsuri în domeniul pensiilor

Ministrul Muncii, Familiei si ProtecŢiei Sociale

Mihai Constantin SEITAN

Avizat:

Ministrul FinanŢelor Publice Ministrul JustiŢiei

Sebastian Teodor Gheorghe VLĂDESCU

Cătălin Marian PREDOIU

Reclame
Published in: on Mai 27, 2010 at 12:47 PM  Lasă un comentariu  

The URI to TrackBack this entry is: https://danmateiagathon.wordpress.com/2010/05/27/expunere-de-motive/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: