Lege pentru restabilirea echilibrului bugetar

 

LEGE

privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

1

LEGE

privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I (1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaŢiilor lunare de încadrare,

inclusiv sporuri, indemnizaŢii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi în lei sau în

valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea

unitară a personalului plătit din fonduri publice si ale OrdonanŢei de urgenŢă a Guvernului

nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcŢii a unor categorii de personal din

sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte măsuri în domeniul bugetar,

se diminuează cu 25%.

(2) În situaŢia în care, din aplicarea prevederilor alin.(1), rezultă o valoare mai mică

decât valoarea salariului minim brut pe Ţară, suma care se acordă este de 600 lei.

Art. II (1) Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salarială de care

beneficiază personalul din cadrul autorităŢilor si instituŢiilor publice indiferent de modul de

finanŢare al acestora:

a) Cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută si alte drepturi în valută

si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta si respectiv temporara in strainatate,

prevazute in Anexa nr. V/3 la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului

plătit din fonduri publice si in Hotararea Guvernului nr. 837/1995 republicată, cu privire la

criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis

în misiune permanentă în străinătate, respectiv Hotărârea Guvernului nr.518/1995 privind

unele drepturi si obligaŢii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea

unor misiuni cu caracter temporar;

b) Drepturile prevazute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din Legea nr.

128/1997 privind Statutul personalului didactic;

c) Cuantumul drepturilor specifice pentru activitatile desfasurate in institutiile de

aparare, ordine publica si siguranta nationala, prevazute in Anexa nr. IV/2 la Legea nr.

330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice pct. 3 alin. (1)

si (2), 4 alin. (1), 6, 8, 10, 11,12;

d) Cuantumul compensaŢiei bănesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile

de hrana si respectiv valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum si valoarea

financiară a drepturilor de echipament;

e) CompensaŢia lunară pentru chirie.

(2) Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenŢa medicală, medicamente si proteze

aferente personalului propriu, pentru care legislaŢia în vigoare la data publicării prezentei

legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale,

bugetele locale sau, după caz, bugetele fondurilor speciale se reduce cu 25%.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul alocaŢiilor de hrană acordate

personalului încadrat în instituŢiile publice de apărare, ordine publică si siguranŢă naŢională

2

pe perioada participării la misiuni în teatrele de operaŢii, astfel cum sunt definite la art. 2

lit. a) – d) din Legea nr.42 din 2004 privind participarea forŢelor armate la misuni în afara

teritoriului statului român.

Art. III (1) Prevederile art. I si II din prezenta lege se aplică în mod corespunzător si

personalului angajat în cadrul Bancii NaŢionale a României, Comisiei NaŢionale a Valorilor

Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de

Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul prevăzut

la alin. (1), precum si pentru personalul din autorităŢile si instituŢiile publice finanŢate

integral din venituri proprii se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului

stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanŢelor publice în

termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. IV Prevederile art. I – III se aplică începând cu drepturile lunii iunie.

Art.V – Începând cu drepturile lunii iunie, cuantumul indemnizaŢiei de somaj stabilit

în condiŢiile prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si

stimularea ocupării forŢei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, si aflat în

plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se stabileste sau se repune în plată

după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei

legi, precum si drepturile bănesti care se acordă lunar din bugetul asigurărilor pentru somaj

în funcŢie de cuantumul indemnizaŢiei de somaj stabilită potrivit legii, se diminuează cu

15%.

Art. VI (1) Drepturile banesti prevazute de art.72, art.731, art.74 si art.75 din Legea

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forŢei de

muncă, cu modificările si completările ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrării în

vigoare a prezentei legi, se diminuează cu 15%.

(2) Conventiile încheiate in vederea acordarii subventiei prevăzute la art.78 din

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forŢei de

muncă, cu modificările si completările ulterioare, si aflate în derulare la data intrării în

vigoare a prezentei legi isi produc efectele juridice până la expirarea termenului pentru care

au fost încheiate.

Art. VII – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor

normative în vigoare, sintagma „pensie socială minimă garantată” se înlocuieste cu

sintagma „indemnizaŢie socială pentru pensionari”.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi nivelul indemnizaŢiei sociale

pentru pensionari prevăzută la alin. (1) se stabileste anual, prin legile bugetare, si poate fi

modificat, în raport cu evoluŢia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare.

3

Art. VIII – Articolul 27 din Legea nr.11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010 se

abrogă.

Art. IX – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa NaŢională de

Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale nu mai contractează bilete de odihnă în anul

2010.

Art. X – (1) Începând cu drepturile lunii iunie, cuantumul brut al pensiilor cuvenite

sau aflate în plată, se diminuează cu 15%.

(2) La determinarea cuantumului brut al pensiilor ce vor fi stabilite sau acordate

începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie utilizată

este de 622,9 lei.

Art. XI –Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi nu se mai acordă

ajutoare sau, după caz, indemnizaŢii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea în rezervă.

Art. XII (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în sistemul public

de pensii, precum si în sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispoziŢiile legale privind

înscrierea la pensie anticipată si pensie anticipată parŢială nu se mai aplică.

(2) Cererile de înscriere la pensie anticipată si pensie anticipată parŢială, depuse în

condiŢiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor soluŢiona cu

respectarea dispoziŢiilor legale în vigoare la data depunerii.

Art. XIII Începând cu drepturile lunii iunie 2010, cuantumul drepturilor bănesti,

acordate sau, dupa caz, suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj pentru persoanele

disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in conditiile prevazute de actele

normative enumerate la art.XVII alin.(1), lit.c) – g), cu exceptia indemnizatiei de somaj

diminuate potrivit art.V, aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se

repun în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleiasi date, se

diminuează cu 15%.

Art. XIV (1) Cuantumul indemnizaŢiilor acordate în temeiul art.1 din OrdonanŢa de

urgenŢă a Guvernului nr.148/2005 privind susŢinerea familiei în vederea cresterii copilului,

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările si completările

ulterioare, precum si cele care se află în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi,

începând cu drepturile lunii iunie 2010, se diminuează cu 15%. Dacă din calcul rezultă un

cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.

(2) Pentru nasterile survenite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum

si pentru căsătoriile încheiate până la această dată, drepturile se stabilesc în condiŢiile

actelor normative prevăzute la art. XVII lit. h), j) si k) si se solicită la plată până cel târziu

la data de 31 august 2010.

4

Art. XV (1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi se

reduc cu 25% următoarele tipuri de drepturi:

a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si neclerical;

b) indemnizaŢia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr.45/2009 privind

organizarea si funcŢionarea Academiei de StiinŢe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-

Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si

industriei alimentare;

c) cuantumul indemnizaŢiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor

Academiei Oamenilor de StiinŢă din România si membrilor Academiei de StiinŢe Tehnice

din România.

Art. XVI (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 15%

următoarele drepturi:

a) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Române si

urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de StiinŢă din România;

b) ajutorul lunar pentru soŢul supraviŢuitor, acordată în temeiul Legea nr.578/2004

privind acordarea unui ajutor lunar pentru soŢul supravieŢuitor pensionar, cu modificările si

completările ulterioare

c) indemnizaŢia prevăzută de Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaŢiei de

merit¸

d) indemnizaŢiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 Legea recunostinŢei faŢă de eroiimartiri

si luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŢiei române din decembrie 1989,

precum si faŢă de persoanele care si-au jertfit viaŢa sau au avut de suferit în urma revoltei

muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, republicată, cu modificările

si completările ulterioare.

Art.XVII – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, se

abrogă:

a) art.5 alin. (1) lit. k) din Legea nr.341/2004 a recunostinŢei faŢă de eroii-martiri si

luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŢiei române din decembrie 1989, precum si

faŢă de persoanele care si-au jertfit viaŢa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti

anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 78 si art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si

stimularea ocupării forŢei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

c) art.12 si 13 din OrdonanŢa Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecŢie

socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor

unităŢi, unităŢilor si formaŢiunilor din compunerea Ministerului Apărării NaŢionale, cu

modificarile ulterioare;

d) art.12 lit.a), b) si d), art.121 si art.122 din OrdonanŢa de urgenŢă a Guvernului

nr.95/2002 privind industria de apărare, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) art.2 alin.(1) si (2) din Legea nr.174/2006 privind unele măsuri de protecŢie

socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei NaŢionale a Pădurilor – Romsilva,

prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari, cu

modificarile ulterioare;

5

f) art.7 lit.a) si c) si art.8 din OrdonanŢa de UrgenŢă a Guvernului nr.116/2006

privind protecŢia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective

efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăŢi naŢionale, regii autonome,

companii naŢionale si societăŢi comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a

societăŢilor comerciale si regiilor autonome subordonate autorităŢilor administraŢiei publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) art.7 lit.a) si c) si art.8 din OrdonanŢa Guvernului nr.9/2010 privind măsuri pentru

diminuarea consecinŢelor restructurării si reorganizării unor societăŢi naŢionale, companii

naŢionale si societăŢi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar.

h) Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuŢi, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1028 din 27 decembrie 2006;

i) OrdonanŢa Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din OrdonanŢa

Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecŢiei

sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010;

j) Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;

k) Art.25 si art. 26 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările si completările ulterioare.

(2) Documentele pentru transport acordate, până la data intrării în vigoare a

prezentei legi, în temeiul actului normativ prevăzut la alin. (1) lit. a) nu se mai utilizează.

(3)Persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in conditiile

prevazute de actele normative enumerate la alin.(1), lit.c)-g) ale caror drepturi de protectie

sociala acordate sau, dupa caz, suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj, au fost

stabilite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se afla in plata sau se repun in

plata dupa suspendare ulterior acestei date, beneficiaza de aceste drepturi in conditiile

prevazute de respectivele acte normative, astfel cum se aflau in vigoare pana la data intrarii

in vigoare a prezentei legi, diminuate conform art. XIII.

Art. XXI – (1) Prevederilor art. I –III, V, VI (1), VII (3) si (4), IX, X, XII, XIII (2),

XIV (1) si (2),, XV si XVI se aplică până la 31 decembrie 2010.

(2) Începând cu 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care să

asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării măsurilor

de reducere a acestora adoptate în cursul anului 2010, în condiŢile Legii cadru nr.330/2009

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si a bugetului general

consolidat.

Reclame
Published in: on Mai 27, 2010 at 1:46 PM  Lasă un comentariu  

The URI to TrackBack this entry is: https://danmateiagathon.wordpress.com/2010/05/27/lege-pentru-restabilirea-echilibrului-bugetar/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: