Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1- La data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de

pensii stabilite pe baza legislaŢiei anterioare, devin pensii în înŢelesul Legii nr.19/2000

privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si

completările ulterioare:

a) pensiile militare de stat;

b) pensiile de stat ale poliŢistilor si ale funcŢionarilor publici cu statut

special din sistemul administraŢiei penitenciarelor;

c) pensiile de serviciu ale judecătorilor, procurorilor si judecătorilor,

respectiv magistraŢilor asistenŢi ai CurŢii ConstituŢionale;

d) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al

instanŢelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea;

e) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;

f) pensiile de serviciu ale funcŢionarilor publici parlamentari;

g) pensiile deputaŢilor si senatorilor;

h) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant

profesionist din aviaŢia civilă;

i) pensiile de serviciu ale personalului CurŢii de Conturi;

Art. 2 (1) Pensiile de serviciu anticipate si anticipate parŢiale dintre cele

prevăzute la art. 1, devin pensii pentru limită de vârstă în înŢelesul Legii nr.19/2000,

cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pensiile anticipate de serviciu dintre cele prevăzute la art. 1 lit. c), d) si g)

devin pensii pentru limită de vârstă în înŢelesul Legii nr.19/2000, cu modificările si

completările ulterioare.

(3) Pensiile de invaliditate si pensiile de urmas dintre cele prevăzute la art. 1,

devin pensii de invaliditate, respectiv pensii de urmas, în înŢelesul Legii nr.19/2000,

cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pensiile de serviciu, altele decât cele menŢionate la alin (1) – (3), dintre cele

prevăzute la art. 1, devin pensii pentru limită de vârstă în înŢelesul Legii nr.19/2000,

cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3 –(1) Începând cu drepturile lunii iunie 2010, pensiile prevăzute la art.1,

stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se

recalculează prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecărei

pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr.19/2000 privind sistemul

2

public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările

ulterioare.

(2) În situaŢia pensiilor dintre cele prevăzute la alin. (1) care au fost stabilite

doar în baza legilor cu caracter special, pensia din sistemul public se determină,

considerându-se a fi îndeplinite condiŢiile de acordare prevăzute de Legea nr.19/2000,

cu modificările si completările ulterioare.

(3) În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se

elaborează metodologia de recalculare a pensiilor prevăzute la art. 1 care se aprobă

prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4 (1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art.1 se realizează de către

instituŢiile în evidenŢa cărora se află persoanele beneficiare după cum urmează

a) într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului

prevăzută la lain. (3) pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit a) si b);

b) într-o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii

Guvernului prevăzută la alin. (3) pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit c) – i).

(2) Cuantumul pensiilor recalculate, conform prevederilor alin. (1) se stabileste

în baza punctajului mediu anual, determinat conform prevederilor Legii nr.19/2000,

cu modificările si completările ulterioare si se plăteste de la data de întâi a lunii

următoare expirării perioadei de recalculare prevăzută la lit a) sau b), după caz.

Art. 5 (1) Prevederile art.3 si 4 se aplică în mod corespunzător si pensiilor

stabilite potrivit prevederilor Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat,

republicată, cu modificările si completările ulterioare si ale Legii nr. 179/2004 privind

pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale poliŢistilor, cu modificările si

completările ulterioare.

(2) Pentru pensiile prevăzute la alin. (1) punctajul mediu anual realizat se

determină prin împărŢirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor

anuale ale persoanelor la 20 de ani reprezentând stagiul complet de cotizare.

(3) La cuantumul pensiilor prevăzute la art.1. lit a) sau b), stabilite ca urmare a

procesului de recalculare, se aplică prevederile art.11 teza 3 din Legea nr.80 din 1995

privind cadrele militare.

(4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie

stagiu de cotizare si pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la

determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie

din perioadele respective.

Art. 6 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi,

prin ordin al ministrului muncii, familiei si protecŢiei sociale se aprobă procedura de

încadrare în grade de invaliditate, în vederea înscrierii la pensie de invaliditate.

(2) Într-un interval de 3 ani de la data intrării în vigoare a procedurii prevăzută

la alin. (1), Casa NaŢională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin

3

I.N.E.M.R.C.M., va organiza verificarea încadrării în grad de invaliditate a

pensionarilor de invaliditate aflaŢi în evidenŢă la acea dată.

Art. 7 – (1) Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare si

contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea

nr.19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pensiilor prevăzute la art. 2 li se aplică în mod corespunzător dispoziŢiile din

Legea nr.19/2000, cu modificările si completările ulterioare, care reglementează

aceste categorii de pensii.

Art. 8 (1) Pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) si b), pentru perioadele

ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare

realizat în condiŢii deosebite, condiŢii speciale sau alte condiŢii de muncă se acordă

perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care

constituie stagii de cotizare în condiŢii normale, după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiŢii deosebite de muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiŢii speciale de muncă.

c)12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiŢii de muncă asa cum sunt

reglementate în domeniul apărării naŢionale, ordinii publice si siguranŢei naŢionale, pe

baza criteriilor si metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.

1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă si a activităŢilor cu condiŢii deosebite,

condiŢii speciale si alte condiŢii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu

modificările ulterioare si de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea

locurilor de muncă si activităŢilor cu condiŢii deosebite, condiŢii speciale si alte

condiŢii, specifice pentru poliŢisti, cu modificările ulterioare.

Art. 9. – Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1

aprilie 2001;

b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul

persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b), până la intrarea în vigoare a

prezentei legi.

Art. 10 – Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentară la vechimea în

muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislaŢiei anterioare datei de 1

aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, respectiv în condiŢii

deosebite, condiŢii speciale si alte condiŢii în cazul beneficiariilor pensiilor prevăzute

la art. 1 lit. a) si b).

Art. 11 – Beneficiarii pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) si b) care au desfăsurat

activităŢi în locuri de muncă încadrate în grupele I si a II-a de muncă, potrivit

legislaŢiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăsurat activităŢi în locuri

4

de muncă încadrate în condiŢii deosebite, condiŢii speciale sau alte condiŢii de muncă,

potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele

respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăsurat activităŢi în locuri încadrate

în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaŢiei anterioare datei de 1 aprilie

2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiŢii deosebite, potrivit legii.

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăsurat activităŢi în locuri încadrate

în grupa I de muncă, potrivit legislaŢiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau

în locuri de muncă încadrate în condiŢii speciale, potrivit legii;

c) cu 50% pentru perioadele în care au desfăsurat activităŢi în locuri încadrate

în alte condiŢii de muncă potrivit legii.

Art. 12 Persoanele ale căror drepturi la pensie sunt stabilite, în condiŢiile legii,

ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi supuse automat procesului de

recalculare, astfel cum este reglementat de prezenta lege.

Anunțuri
Published in: on Mai 27, 2010 at 12:44 PM  Lasă un comentariu  

The URI to TrackBack this entry is: https://danmateiagathon.wordpress.com/2010/05/27/lege-privind-stabilirea-unor-masuri-in-domeniul-pensiilor/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: