Si Nota de fundamentare

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

 

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

În domeniul impozitelor directe

În scopul creşterii veniturilor bugetare, al căror nivel a fost profund afectat de criza economică şi financiară, şi pentru realizarea unui echilibru între nivelul veniturilor şi al cheltuielilor, corelat cu obiectivele macroeconomice, se impune emiterea în regim de urgenţă a unei ordonanţe prin care să se implementeze măsuri de lărgire a bazei de impozitare, precum şi de majorare a unor impozite în domeniul impozitelor directe şi în domeniul impozitelor şi taxelor locale.

De asemenea, este necesară eliminarea regimului fiscal diferit de deducere al pierderilor fiscale înregistrate de sediile permanente din străinătate faţă de cele realizate în ţară, în vederea evitării declanşării de către Comisia Europeană a procedurii de infringement împotriva României şi implicit aplicarea de măsuri sancţionatorii.

Descrierea situaţiei actuale

1. În domeniul impozitelor directe

1.1. În domeniul impozitului pe profit

Pierderile realizate printr-un sediu permanent din străinătate sunt recuperabile doar din veniturile obţinute din străinătate, separat, pe fiecare sursă de venit.

1.2. În domeniul impozitului pe venit

În prezent, pentru stabilirea nivelului normei de venit aferente activităţilor independente desemnate potrivit nomenclatorului elaborat de directiile teritoriale nu există un plafon de venit minim.

Cotele forfetare de cheltuieli utilizate la determinarea venitului net pentru drepturile de proprietate intelectuală sunt de 40%, respectiv 50% pentru lucrările de artă monumentală aplicată la venitul brut, cu posibilitatea opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real.

În prezent nu sunt impozabile ca venituri din salarii tichetele acordate potrivit legilor speciale.

Nu sunt venituri salariale şi nu sunt impozabile veniturile obţinute ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator. De asemenea, nu sunt incluse în categoria veniturilor salariale şi nu sunt impozabile plăţile compensatorii, acordate potrivit legii.

Nu sunt venituri impozabile: dobânzile la depozitele la vedere/conturi curente; depozitele la termen şi/sau instrumentele de economisire şi dobânzile bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Impozitarea câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se realizează diferenţiat în funcţie de perioada de deţinere a titlurilor (365 de zile) prin aplicarea cotelor de 1% şi respectiv de 16% asupra câştigului net anual.  Plata anticipată de impozit datorată în cursul anului se stabileşte prin aplicarea cotei de 1% asupra câştigului realizat la fiecare tranzacţie.

Plata anticipată de impozit datorată în cursul anului, se stabileşte prin aplicarea cotei de 1% asupra câştigului realizat din operaţiuni de vânzare cumpărare valută la termen pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Plafonul de venit neimpozabil de 600 lei se acordă pentru câştigurile din jocuri de noroc. Veniturile din jocuri se impun cu o cotă de 20% şi respectiv 25%, aplicate asupra venitului net mai mic, respectiv mai mare, de 10 000 lei.

1.3. În domeniul impozitului pe veniturile nerezidenţilor

În prezent, legislaţia prevede scutirea veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente deţinute de persoane nerezidente, a dobânzilor la depozitele la termen şi/sau instrumente de economisire a persoanelor fizice nerezidente, precum şi a veniturilor obţinute de nerezidenţi din România din transferul instrumentelor financiare derivate.

Veniturile din jocuri de noroc obţinute de persoane nerezidente sunt impozitate în prezent cu o cotă de 20%. De asemenea, regimul fiscal aplicabil persoanelor fizice nerezidente care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cadrul societăţilor închise, precum şi din operaţiuni de vânzare cumpărare valută la termen pe bază de contract urmează tratamentul fiscal al persoanelor fizice rezidente.

1.4. În domeniul impozitelor şi taxelor locale
Se propune modificarea articolului 252, alin. (1) din Codul fiscal, în sensul majorării procentelor cu care se majorează impozitul pe clădiri începând cu cea de-a doua locuinţă deţinută de o persoană fizică, în afara celei de domiciliu.

Schimbări preconizate

1. În domeniul impozitelor directe se propun următoarele:

1.1. În domeniul impozitului pe profit

 •   Menţinerea prevederilor legate de recuperarea diferită a pierderilor externe  doar pentru sediile permanente situate în alte state decât state membre ale Uniunii Europene/Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate într-un stat cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri.

 

1.2. În domeniul impozitului pe venit

 • Recalificarea unor raporturi juridice care îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate raporturi care generează activităţi dependente aplicând principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.
 • Stabilirea unui plafon minim pentru venitul net anual dintr-o activitate independentă determinat pe bază de norme de venit la nivel de un salariu de bază minim brut pe ţară în plată multiplicat cu 12 luni.
 • Modificarea cotelor de cheltuială forfetară acordată la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală în sensul diminuării acesteia de la 40% la 20% iar în cazul veniturilor de această natură provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală de la 50% la 25%.
 • Includerea în veniturile salariale a următoarelor sume acordate angajaţilor:

–          contravaloarea tichetelor cadou acordate potrivit legii;

–          contravaloarea tichetelor de creşă acordate conform legii;

–          contravaloarea tichetelor de vacanţă acordate conform legii;

–          contravaloarea tichetelor de masă acordate potrivit legii.

 • Includerea în veniturile salariale a veniturilor din salarii obţinute ca urmare a activităţii de creare de programe de calculator.
 • Includerea în veniturile salariale şi impozitarea plăţilor compensatorii, acordate potrivit legii.
 • Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente de către persoane fizice rezidente cu cota de 16%.
 • Impozitarea veniturilor sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ cu cota de 16%.
 • Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi pentru depozite la termen, şi/sau instrumente de economisire de către persoane fizice rezidente cu cota de 16%, indiferent de data constituirii depozitului/dobândirii instrumentului financiar.
 • Unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cadrul societăţilor închise la 16%, cu impunere anticipată în timpul anului de 10% pentru persoane fizice rezidente.
 • Modificarea cotei de impunere anticipată a câştigurilor din operaţiuni de vânzare cumpărare valută la termen pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen de la 1% la 10% pentru persoane fizice rezidente.
 • La calculul câştigului net şi a impozitului aferent în cazul transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru anul 2010, se aplică următoarele reguli :

–          pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 mai 2010 se determină câştigul net aferent acestei perioade în funcţie de perioada de deţinere (365 de zile) şi se asimilează câştigului net anual.

–          pentru perioada 1 iunie 2010 – 31 decembrie 2010 se determină câştigul net aferent perioadei indiferent de perioada de deţinere şi se asimilează câştigului net anual.

–          câştigul net asimilat câştigului net anual se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate pe fiecare din cele două perioade ale anului 2010.

           Impozitul aferent câştigurilor nete aferente fiecăreia din cele două perioade se determină astfel:

–          pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 mai 2010 prin aplicarea cotelor de impunere de 1% şi respectiv 16% la câştigul net aferent perioadei, asimilat câştigului net anual;

–          pentru perioada 1 iunie 2010 – 31 decembrie 2010 prin aplicarea cotei de impunere de 16% la câştigul net aferent perioadei, asimilat câştigului net anual. Pierderile nete aferente celor două perioade se reportează în anul următor.

 • Eliminarea plafonului de venit neimpozabil de 600 lei pentru câştigurile din jocuri de noroc şi unificarea cotei de impunere a acestor venituri la 25%.
 • Abrogarea prevederilor articolului 14, alineatul (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la opţiunea acordată sportivului profesionist, care a încheiat cu o structură sportivă o convenţie civilă, de a i se asigura, la cerere, participarea şi plata contribuţiei la un sistem de pensii, public şi/sau privat, în condiţiile legii.
 • Alte măsuri tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal.

 

1.3. În domeniul impozitului pe veniturile  nerezidenţilor

 • Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente deţinute de persoane nerezidente, a dobânzilor la depozitele la termen şi/sau instrumente de economisire a persoanelor fizice nerezidente, precum şi a veniturilor obţinute de nerezidenţi din România din transferul instrumentelor financiare derivate.
 • Unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cadrul societăţilor închise la 16%, cu impunere anticipată în timpul anului de 10% pentru persoane fizice nerezidente.
 • Modificarea cotei de impunere anticipată a câştigurilor din operaţiuni de vânzare cumpărare valută la termen pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen de la 1% la 10% pentru persoane fizice nerezidente.
 • Se va acorda credit fiscal numai persoanelor fizice şi juridice rezidente care obţin venituri din state cu care România are încheiate Convenţii de evitare a dublei impuneri.
 • Majorarea cotei de impunere a venitului obţinut din jocuri de noroc de la 20% la 25% pentru persoane nerezidente.
 • Alte măsuri generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal şi Convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

 

1.4. În domeniul impozitelor şi taxelor locale.

 • Majorarea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice care deţin mai multe locuinţe în afara celei de domiciliu, care nu sunt închiriate, după cum urmează:

            a) cu 30% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

            b) cu 100% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de   domiciliu;

c) cu 200% pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Alte informaţii

Nu este cazul.

 

Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

    Influenţa la nivelul economiei naţionale este pozitivă, însemnând în primul rând asigurarea de venituri pentru efectuarea cheltuielilor de investiţii programate, fără creşterea deficitului bugetar.

    În absenţa veniturilor rezultate din măsurile cuprinse în această ordonanţă, respectiv 855 milioane lei pentru semestrul II al anului 2010 şi respectiv 1766 mil lei la nivelul anului 2011, menţinerea deficitului bugetar ar însemna o reducere a formării brute de capital fix cu 0,6 puncte procentuale şi a produsului intern brut cu 0,2 puncte procentuale in anul 2010 si o reducere de  1,2 puncte procentuale a formarii brute de capital fix si de 0,3 puncte procentuale a produsului intern brut pentru anul 2011.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

    Având în vedere că cele mai multe dintre măsuri vizează persoanele fizice, impactul asupra mediului de afaceri este nesemnificativ.

3. Impactul social

    Fără veniturile suplimentare estimate a fi încasate, în condiţiile menţinerii deficitului bugetar, ar fi fost afectate circa 10.000 locuri de muncă.

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul.

5. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

 

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

1. În domeniul impozitelor directe

1.1. În domeniul impozitului pe profit, informaţiile privind nivelul veniturilor şii pierderilor realizate nu pot fi cuantificate.

1.2. În domeniul impozitului pe venit, măsurile fiscale au un impact pozitiv asupra evoluţiei încasărilor bugetare, astfel:

                                                                                    -milioane lei

  2010

 (6 luni)

2011 2012 2013
Reducerea cotelor de cheltuieli forfetare la stabilirea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală +10,5 +22 +24 +25
Impozitare tichete creşă +0,001 +0,003 +0,003 +0,003
Impozitare tichete masă +345 +717 +600 +570
Impozitare tichete cadou +45 +95 +55 +41
Impozitare tichete vacanţă +1,7 +3,6 +2,8 +2,3
Impozitarea veniturilor din salarii ca urmare a activităţii de creare programe pentru calculator +30 +62,4 +66 +70
Impozitarea dobânzilor la depozitele la vedere/conturi curente şi la termen +217 +440 +450 +460
Eliminare plafon neimpozabil de 600 lei pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc şi unificarea cotei de impunere +14 +29 +30 +32
Unificarea cotei de impozitare la titlurile de valoare +145 +300 +320 +330
Impozitarea sumelor reprezentând plăţi compensatorii +1,1 +2 +1,8 +1,6

 

1.3. În domeniul impozitelor şi taxelor locale, măsura de majorarea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice care deţin mai multe locuinţe în afara celei de la adresa de domiciliu, care nu sunt închiriate, determină următoarele influenţe bugetare:

                                                                                     -milioane lei

  2010 (6 luni) 2011 2012 2013
Impozit pe clădiri +45,9 +95,0 +100,7 +109,5
% în PIB 0,01 0,02 0,02 0,02

 

 

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei in vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare

Modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal şi a unor ordine ale ministrului finanţelor publice.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară

 Prevederile actului normativ sunt compatibile cu legislaţia comunitară.

 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente

Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei europene.

 

4. Evaluarea conformităţii

Prevederile actului normativ respectă în totalitate acquis-ul comunitar în domeniul impozitelor directe.

 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Nu este cazul.

 

6. Alte informaţii

Nu este cazul.

 

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi se dezbate în cadrul Comisiei de Dialog Social la care participă reprezentanţi ai organismelor interesate.

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

 

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

 

Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,

Sebastian Teodor Gheorghe VLĂDESCU

 

          AVIZAT,                                                      AVIZAT,

MINISTRUL JUSTIŢIEI,                 MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI

                                                              ŞI INTERNELOR,

Cătălin Marian PREDOIU                         Vasile BLAGA

DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE,

MINISTRU

                                           Bogdan MĂNOIU

Reclame
Published in: on Mai 27, 2010 at 12:32 PM  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://danmateiagathon.wordpress.com/2010/05/27/si-nota-de-fundamentare/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLasă un comentariu

 1. On mai 27, 2010 at 11:14 AM titi Said:
  Domnule Agathon, sper ca pana la sfarsitul zilei sa faceti iar un tur de forta pe la toate televiziunile si sa va cereti scuze in fata industriei de IT. Dezinformarea de proportii pe care ati facut-o in aceasta dimineata la Realitatea TV da masura demagogiei care va caracterizeaza. Probabil din cauza periplului pe la televiziunii si a foamei de capital de imagine ati uitat sa va informati corect inainte de a anunta ca veniturile programatorilor vor fi impozitate. Rar mi-a fost dat sa vad un om atat de populist si in acelasi timp atat de inconstient. Fiecare pasare pe limba ei piere. Asa cum v-ati arogat merite false, batandu-va cu pumnul in piept ca dumneavoastra ati fi rezolvat problema IT-istilor (nimic mai fals, industria stie foarte bine cine a rezolvat aceasta problema), asa ar trebui sa va asumati gafa monumentala facuta prin postul de deasupra. Va recomand sa va retrageti din acest domeniu in care vreti sa intrati cu forta si sa va ocupati de palmieri, daca s-ar putea. v-ati facut singur un deserviciu imens in goana dupa imagine. Sectorul IT stie foarte bine la aceasta ora in ce eroare va alfati, si credeti-ma, nu veti avea acces in aceasta industrie orice ati face. Populismul si demagogia sunt singurele aspecte care va caracterizeaza.

  Răspunde
  On mai 27, 2010 at 11:32 AM danmateiagathon Said:
  Sunteti suparat degeaba sau, mai bine sus, nu degeaba, dar nu pe cine trebuie. Nu am nimic sa-mi reprosez cata vreme lupta mea pentru sectorul IT, prin Alianta Confederatiilor Patronale, a fost sincera, chiar daca am avut ieri surpriza sa vad ca intelegerea avuta cu Guvernul nu a fost respectata. Nu am renuntat nici acum, iar insistenta pe acest subiect nu tine de dorinta mea de popularitate, de care am deja parte. In plus, eram constient de riscurile implicarii intr-o asemenea disputa cata vreme decizia nu depine de mine. Imi pare rau ca nu aveti incredere in acest demers care nu este numai al meu, ci al tuturor Confederatiilor pe care le reprezint (9 confederatii si 5 asociatii de business)

  Răspunde
  On mai 27, 2010 at 11:35 AM titi Said:
  Ce nu intelegeti dumneavoastra domnule Agathon, sau nu vreti sa intelegeti, este ca a fost ELIMINAT PERICOLUL IMPOZITARII VENITURILOR PROGRAMATORILOR, dar se pare ca va este teama sau rusine sa recunoasteti ca ati dezinformat astazi o intreaga industrie. Mai clar, NU VOR FI IMPOZITATE VENITURILE PROGRAMATORILOR. Cum puteti sustine in continuare aceasta aberatie? Chiar asa dezinformat sunteti?


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: